Thứ Hai , 20:07, Ngày 25/05/2020

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Xử phạt nghiêm các vi phạm về quản lý đường đô thị

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn.

Theo đó, Quy định gồm 4 chương, 37 Điều quy định về việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội. Việc quản lý, khai thác và bảo trì những tuyến đường không phải là đường đô thị tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 

Hình minh họa.

Việc sử dụng chung hệ thống đường đô thị phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch được duyệt, sự đồng bộ về hạ tầng, tiết kiệm; mỹ quan, cảnh quan và môi trường; sự hoạt động bình thường, an toàn cho hệ thống hạ tầng đã có, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Công tác quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

Hệ thống đường đô thị phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, chỉ giới, mốc giới. Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Đường đô thị chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Khi sử dụng đường đô thị vào mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định của UBND TP Hà Nội. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử phạt theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Giao thông để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2018 và thay thế Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND TP Hà Nội về việc Ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội, Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND TP Hà Nội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND TP Hà Nội.

Thái Quảng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : đô thị Xử phạt vi phạm

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất