Thứ Tư , 10:21, Ngày 28/10/2020

Gia đình và pháp luật

Chợ Mới - An Giang: Đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2021

Với quyết tâm vượt khó, sáng tạo, cùng sự đồng thuận của nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tin rằng trong thời gian tới, Chợ Mới sẽ hoàn thành lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chợ Mới xác định quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) phải nâng lên một bước về chất lượng, xây dựng NTM bền vững, nhưng vẫn giữ được nét bản sắc văn hóa của vùng nông thôn.

Với phương châm “Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng NTM gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt”, thời gian tới, UBND huyện, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đề ra phương hướng thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, từng bước tăng số lượng tiêu chí NTM đạt được của các xã. 

Chợ Mới sẽ hoàn thành lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đáp ứng kỳ vọng của tỉnh, huyện và nhân dân.

Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Chợ Mới đạt 4/9 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu huyện NTM. Bình quân, các xã đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu NTM (không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí), 8 xã đã đạt chuẩn NTM (Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Hòa An, Tấn Mỹ, Long Kiến và Bình Phước Xuân) đều được duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí.

Phấn đấu đến cuối năm 2020, Chợ Mới đạt 7/9 tiêu chí, 10/14 chỉ tiêu huyện NTM, cụ thể phải đạt thêm 3 tiêu chí về quy hoạch, sản xuất và an ninh trật tự. Thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông xây dựng kế hoạch thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Cuối năm 2021, huyện phấn đấu đạt 100% các tiêu chí huyện NTM. Nhu cầu vốn để 9 xã đạt chuẩn NTM đã và đang thực hiện theo lộ trình giai đoạn 2016-2020 gần 685 tỷ đồng. Ngoài ra, phát sinh 11 danh mục công trình ngoài lộ trình đầu tư công hơn 30 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt kế hoạch, huyện Chợ Mới sẽ tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động nguồn lực, tuyên truyền vận động thi đua xây dựng NTM. 

Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Quan điểm của huyện Chợ Mới là lấy phát triển sản xuất, tạo thu nhập làm trọng tâm. Các ngành chuyên môn hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ dân phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi, có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xác định xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Tỉnh ủy An Giang đã luôn phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là vai trò gương mẫu, nhiệt huyết của người đứng đầu, qua đó động viên, khích lệ cho cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc. 

 Hồng Ân 

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : an giang nông thôn mới Chợ Mới 2021

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất