Thứ Bảy , 13:04, Ngày 04/04/2020

Gia đình và pháp luật

Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo của nhà nước và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách.

Trải qua gần 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang khủng hoảng về đường lối cứu nước, con thuyền cách mạng đang lênh đênh chưa biết bến bờ phải tới, việc cứu nước đang loay hoay chưa tìm ra lối thoát thì nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc bằng thiên trí tuệ và nhãn quang chính trị sắc bén đã tìm ra con đường cứu nước theo phương  hướng mới.

Năm 1917 với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng mười Nga, sự ra đời của Quốc tế cộng sản đã đưa chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Đây chính là chiếc chìa khóa để chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga và bản Luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội lần thứ XVIII  Đảng xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành Đảng xã hội Pháp gia nhập Quốc tế III (Quốc tế cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

Dưới ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng cộng sản Pháp …tư chất cách mạng thời đại đã nhen nhóm và hình thành trong con người Nguyễn Ái Quốc. Đây chính là thời điểm Người nhìn nhận ra chân lý để giải phóng dân tộc Việt Nam đó là: Giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới.

Với nhận thức của mình, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các nước thuộc địa. Người cũng có những bước chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sư chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Từ ngày 03/2/1930 đến ngày 07/2/1930 Hội nghị hợp nhất diễn ra tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) đã quyết định thành lập một Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản như: Đông Dương cộng sản Đảng (tháng 6/1929), An Nam cộng sản Đảng (tháng 7/1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (tháng 1/1930) với sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản. Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu tham dự đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tắt tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

Có thể nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sỹ cách mạng mà người đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam luôn bám sát thực tiễn cách mạng, phân tích sâu sắc thời cuộc, nắm vững những mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ những mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà đỉnh cao là năm 1945- cách mạng tháng tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau ngày giành được độc lập (02/9/1945) chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước bắt tay vào thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gắn xây dựng với bảo vệ chính quyền cách mạng, trong đó trọng tâm là xây dựng, lấy xây dựng làm điều kiện cho bảo vệ. Trong công cuộc 09 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, lấy sức mình là chính”.

Sau 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn còn Mỹ, ngụy chiếm đóng. Miền Bắc trở thành tiền chiến lớn cho Miền Nam. Đảng và Bác Hồ xác định 02 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng CNXH ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở Miền Nam, hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc trong cả nước, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua 21 năm chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh (1954-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi toàn toàn vào mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên để trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mặc dù không có mặt trong ngày thống nhất đất nước nhưng Bác vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta. Chính vì vậy, trong Di chúc, Người đã viết “Trước hết nói về Đảng” – đây là sự thể hiện đặc biệt trong tình cảm của Người đối với Đảng.

Đọc lại những dòng di chúc của Người nói về Đảng, về  công tác xây dựng Đảng của Bác ai cũng nhận thấy xuyên suốt là tư tưởng về tăng cường, củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải được xây dựng trên cơ sở vì mục đích cao cả “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và Lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng cũng như xứng đáng với niềm tin, ước muốn của Bác Hồ lúc sinh thời, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ lãnh đạo đất nước, trong đó công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Mỗi cán bộ, Đảng viên phải nỗ lực thực hiện, phấn đấu có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng đã xác định, quyết liệt thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

M.L

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Xây dựng bác hồ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất