Thứ Hai , 06:52, Ngày 19/08/2019

Gia đình và pháp luật

Nghĩa vụ liên đới thi hành án dân sự

Tuần qua, tòa soạn nhận được thư bạn đọc ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nội dung thư, bạn đọc hỏi:

“Tòa án nhân dân huyện C. tuyên buộc ông Bình, ông Hàu, bà Diễm phải trả cho ông Cường số tiền 500 triệu đồng, ông Bình, ông Hàu, bà Diễm có tài sản chung là 2,5 tỷ đồng; tài sản riêng của Ông Bình có giá trị 800 triệu đồng; ông Hàu có tiền gửi Ngân hàng 100 triệu đồng.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. ra quyết định thu tiền của ông Hàu tại Ngân hàng mà không thông báo cho ông Bình, ông Hàu, bà Diễm biết. Sau đó, Chấp hành viên cưỡng chế, phát mãi tài sản của ông Bình trả cho ông Cường.

Ông Bình khiếu nại việc thi hành án của Chấp hành viên. Ông Bình, ông Hàu, bà Diễm có đơn tự nguyện thi hành án gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện C nhưng không được chấp nhận. Việc chấp hành viên ra quyết định thu tiền của ông Hàu tại Ngân hàng và cưỡng chế tài sản riêng của ông Bình để giao cho ông Cường có đúng không? Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. từ chối đơn tự nguyện thi hành tài sản chung của ông Bình, ông Hàu, bà Diễm là đúng hay sai?”

Trả lời có tính chất tham khảo:

Do không có hồ sơ thi hành án nên chúng tôi trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án Dân sự và Khoản 1 Điều 2, Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự: Trường hợp thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền, nghĩa vụ liên đới.

Tuyên buộc của bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật mà theo đó, nghĩa vụ liên đới không xác định rõ phần nghĩa vụ của từng người, thì cơ quan thi hành án yêu cầu một hoặc một số người có điều kiện thi hành án thực hiện toàn bộ nghĩa vụ liên đới.

Trường hợp bản án, quyết định của Toà án xác định rõ nghĩa vụ liên đới phần của từng người và họ đều có điều kiện thi hành án, thì cơ quan thi hành án yêu cầu mỗi người thực hiện phần nghĩa vụ của mình. Nếu người có nghĩa vụ liên đới không có điều kiện thi hành án, thì cơ quan thi hành án có quyền yêu cầu những người có điều kiện thi hành án thực hiện thay phần nghĩa vụ của người không có điều kiện thi hành án.

Người đã thực hiện thay phần nghĩa vụ thi hành án có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ liên đới khác thanh toán lại phần nghĩa vụ mà người đó đã thực hiện thay cho họ theo quy định tại Điều 289 của Bộ luật Dân sự.

Cơ quan thi hành án dân sự có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với tất cả những người, tài sản có liên quan đến việc thi hành án để tránh trường hợp tẩu tán, trốn tránh việc thi hành án.

Bạn đọc không nêu rõ thời điểm ông Bình, ông Hàu, bà Diễm đề nghị tự nguyện thi hành tài sản chung. Theo tình huống mà bạn cung cấp thì: ông Bình, ông Hàu, bà Diễm có tài sản chung là 2,5 tỷ đồng. Tài sản này lớn hơn gấp nhiều lần nghĩa vụ ông Bình, ông Hàu, bà Diễm phải trả cho ông Cường (số tiền 500 triệu đồng). Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ: “Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết”.

Như vậy, theo quy định trên, Chấp hành viên có quyền ra quyết định thu tiền của ông Hàu tại Ngân hàng, sau đó cưỡng chế tài sản riêng của ông Bình trị giá 800 triệu đồng để đảm bảo thi hành án cho ông Cường, nhằm tránh thiệt hại đến tài sản chung có giá trị lớn của ông Bình, ông Hàu, bà Diễm. Ông Bình có quyền yêu cầu ông Hàu, bà Diễm thanh toán lại phần nghĩa vụ mà ông Bình đã thực hiện thay cho họ.

Sau khi Chấp hành viên kê biên, xử lý tài sản của ông Bình và giao cho ông Cường để đảm bảo thi hành án thì việc thi hành án đã kết thúc. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện C từ chối đề nghị tự nguyện thi hành tài sản chung của ông Bình, ông Hàu, bà Diễm là đúng quy định pháp luật.

Luật gia ĐỖ MINH CHÁNH / KD&PL

Tin Liên quan

Tags : liên đới thi hành án dân sự án dân sự tư vấn luật cục Thi hành án dân sự phát mãi tài sản

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất