Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Một số quy định mới về kinh doanh bảo hiểm
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Sau đây là một số điểm mới của Thông tư 67/2023/TT-BTC về kinh doanh bảo hiểm từ ngày 02/11/2023.
Đề xuất nhiều quy định mới về biên chế công chức
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.