Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ sáu, 17/11/2023 08:24 (GMT+7)

Một số quy định mới về kinh doanh bảo hiểm

Theo dõi GĐ&PL trên

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Sau đây là một số điểm mới của Thông tư 67/2023/TT-BTC về kinh doanh bảo hiểm từ ngày 02/11/2023.

Một số quy định mới về kinh doanh bảo hiểm
Ảnh minh họa.

Công ty bảo hiểm được cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên internet

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 67/2023/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm được phép thực hiện toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với một hoặc một số sản phẩm bảo hiểm sau đây:

- Bảo hiểm vi mô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn trên 01 năm và các sản phẩm bảo hiểm khác có thời hạn từ 01 năm trở xuống mà theo quy trình của doanh nghiệp, chi nhánh, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không yêu cầu thẩm định, đánh giá rủi ro trực tiếp trước khi giao kết hợp đồng.

- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 01 năm trở xuống, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cho các chuyến đi, du lịch.

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải thông báo cho Bộ Tài chính trong thời hạn 07 ngày làm việc với các thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm, hình thức tổ chức cung cấp và các thông tin khác liên quan.

Người từ 18 tuổi trở lên mới được mua bảo hiểm nhân thọ

Trước đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn đều không đặt ra giới hạn về độ tuổi được mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên đến Thông tư 67/2023/TT-BTC, điều này đã được quy định rõ. Cụ thể, theo Điều 9 Thông tư 67/2023/TT-BT, bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cá nhân tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Đáp ứng các điều kiện để mua bảo hiểm theo quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm.

Theo đó, cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên mới được mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.

Quy định về thời gian chờ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thời gian chờ trong hợp đồng bảo hiểm là khoảng thời gian mà các sự kiện bảo hiểm xảy ra sẽ không được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chi trả đối với một số quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Nếu như trước đây doanh nghiệp bảo hiểm được tự ấn định thời gian chờ thì nay cần phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 67/2023/TT-BTC:

- Thời gian chờ được tính từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất;

- Không áp dụng thời gian chờ đối với trường hợp tai nạn;

- Các trường hợp bệnh: Thời gian chờ tối đa không vượt quá 90 ngày. Đối với trường hợp chấp thuận bảo hiểm cho các bệnh có sẵn: Thời gian chờ tối đa là 1 năm.

- Quyền lợi thai sản: Thời gian chờ tối đa là 270 ngày.

Trường hợp triển khai sản phẩm có thời gian chờ ngoài thời gian chờ theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm phải giải trình rõ tại tài liệu giải trình phương pháp, cơ sở tính phí sản phẩm bảo hiểm.

Tăng tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm nhân thọ

Thêm một điểm mới của Thông tư 67/2023/TT-BTC về kinh doanh bảo hiểm đáng chú ý khác là việc điều chỉnh tăng tỷ lệ hoa hồng đại lý từ ngày 01/07/2024 đối với nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp. Cụ thể khoản 3.2 Điều 51 Thông tư 67/2023/TT-BTC thực hiện tăng như sau:

- Nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ: Tăng 10% tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất so với quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC.

- Nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ: Tăng 5% tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất, tăng 10% tỷ lệ hoa hồng năm thứ hai so với quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC.

- Nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp: Tăng 10% tỷ lệ hoa hồng năm thứ hai so với quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư 67/2023/TT-BTC cũng áp dụng chung mức tỷ lệ hoa hồng 20% đối với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 01 năm trở xuống và 01 năm tái tục hàng năm.

Giới hạn mức thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm

Cụ thể, theo Điều 52 Thông tư 67/2023/TT-BTC, các khoản thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại các hợp đồng đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được thực hiện như sau:

- Các đại lý thực hiện khai thác mới: Tổng các khoản thưởng, hỗ trợ và các quyền lợi khác trong mỗi năm tài chính không vượt quá tổng giá trị của 20% phí bảo hiểm thực tế của các hợp đồng bảo hiểm từ 01 năm trở xuống và 01 năm tái tục hàng năm và 30% phí bảo hiểm khai thác năm đầu thực tế thu được đối với hợp đồng bảo hiểm trên 01 năm.

- Các đại lý thực hiện chăm sóc các hợp đồng bảo hiểm tái tục trên 01 năm: Tổng các khoản thưởng, hỗ trợ và các quyền lợi khác trong mỗi năm tài chính không vượt quá 7% phí bảo hiểm tái tục thực tế thu được trong năm.

Lưu ý, công ty bảo hiểm nhân thọ đang chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ và các quyền lợi khác cho đại lý bảo hiểm cao hơn tỷ lệ trên phải rà soát, xây dựng lộ trình, phương án giảm tỷ lệ chi trả các khoản trên theo từng năm tài chính và hoàn thành phương án chậm nhất đến hết 31/12/2025.

Khi bán bảo hiểm liên kết đầu tư phải ghi âm nội dung tư vấn

Điểm đ khoản 2 Điều 53 Thông tư 67/2023/TT-BTC nêu rõ, khi cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đại lý bảo hiểm cá nhân hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải ghi âm một số nội dung liên quan tới việc tư vấn sản phẩm bảo hiểm tại thời điểm bên mua bảo hiểm ký Bản yêu cầu bảo hiểm.

Nội dung ghi âm phải đảm bảo tối thiểu các thông tin sau:

- Tên, số chứng chỉ đại lý bảo hiểm

- Tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại bên mua bảo hiểm;

- Nội dung tư vấn của đại lý hoặc nhân viên trong tổ chức thực hiện hoạt động đại lý về quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư mà bên mua bảo hiểm có thể gặp phải khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, thông tin về các khoản phí mà doanh nghiệp bảo hiểm tính cho bên mua bảo hiểm và điều kiện để nhận các quyền lợi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

- Thông báo về các khoản phí bảo hiểm và thời hạn đóng phí bên mua bảo hiểm lựa chọn để xác nhận phù hợp với năng lực tài chính của bên mua bảo hiểm;

- Thông báo cho bên mua bảo hiểm về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong đó nêu rõ nghĩa vụ kê khai trung thực, những nội dung chính về quyền lợi thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và điều kiện nhận quyền lợi đó;

- Xác nhận của bên mua bảo hiểm việc tham gia bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với nhu cầu tài chính, nhu cầu bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.

Trường hợp có các thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của khách hàng thì việc ghi âm phải được bên mua bảo hiểm đồng ý về việc ghi âm nội dung thông tin đó.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này vừa quyết định dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất.
Luật Đất đai sửa đổi có thể có hiệu lực từ ngày 01/8/2024
Ngày 27/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Hôm nay (27/5), khu vực nào nắng nóng trên 38 độ C?
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27-28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Tin mới