Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ năm, 29/06/2023 09:53 (GMT+7)

Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp GCN Quyền sử dụng đất

Theo dõi GĐ&PL trên

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về tình hình cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành và UBND cấp huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp còn tồn đọng và mới phát sinh để bổ sung, cập nhật kế hoạch đăng ký kê khai, cấp, cấp đổi GCN QSD đất cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành công tác đăng ký, cấp, cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng việc cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh nghệ An; trong thời gian tới, yêu cầu UBND cấp huyện cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, Tiếp tục xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng trong việc cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, đề nghị thực hiện công bố, công khai các trường hợp không đủ điều kiện để cấp GCN QSD đất theo kết quả rà soát, phân loại; trong đó phải nêu rõ lý do đối với từng trường hợp cụ thể.

tm-img-alt
Quá trình giải quyết cho thấy, các trường hợp tồn đọng kéo dài nhiều năm, qua các thời kỳ của Luật Đất đai nên rất khó khăn trong việc xác định về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của người dân.

Hai là, Chỉ đạo các Đoàn thanh tra, kiểm tra (hoặc tổ kiểm tra) tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời có các kết luận về việc nộp tiền để sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và đổi đất xây dựng nhà văn hóa.

Ba là, Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp GCN; việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp GCN của hộ gia đình, cá nhân.

Bốn là, Chỉ đạo UBND cấp xã và các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định; chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp GCN thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; thường xuyên thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ gắn với tăng cường theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ địa chính, quản lý đất đai cấp huyện, cấp xã; thực hiện việc luân chuyển, điều chỉnh vị trí công tác của các công chức địa chính, cán bộ quản lý đất đai một cách khoa học, hiệu quả đảm bảo yêu cầu về công tác xử lý hồ sơ.

Năm là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với trường hợp cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Sáu là, Tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa phương, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 30/12/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 815/KH-UBND về việc giải quyết tồn đọng trong việc cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Mục đích của Kế hoạch là thống kê các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp GCN còn tồn đọng trên địa bàn; phân loại và có các giải pháp để giải quyết cho người dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác cấp GCN QSD đất cho người dân.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cho thấy, đây là các trường hợp tồn đọng kéo dài nhiều năm, qua các thời kỳ của Luật Đất đai nên rất khó khăn trong việc xác định về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của người dân (như: giao đất không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ về việc nộp tiền để được sử dụng đất; tăng, giảm diện tích lớn, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất,...).Nhìn chung trong quá trình thực hiện, UBND cấp huyện đã có sự quan tâm và quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã triển khai thực hiện. Tuy nhiên, kết quả đạt được của UBND cấp huyện còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cùng chuyên mục

Thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất từ năm 2025
Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công khai trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tin mới