Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài
Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Trong đó, Thông tư này đã sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 9 đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài của Thông tư số 55/2021/TT-BCA.
Công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong trường hợp nào?
Xóa đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thực hiện xóa tên người đã đăng ký thường trú và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Vậy theo quy định hiện hành, công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong trường hợp nào?