Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ bảy, 23/03/2024 11:30 (GMT+7)

Sẽ có quy định thang bảng lương, phụ cấp của NLĐ tại công ty nhà nước

Theo dõi GĐ&PL trên

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất bổ sung quy định liên quan đến thang lương, bảng lương, phụ cấp cho người lao động trong công ty nhà nước.

Sẽ có quy định thang bảng lương, phụ cấp của NLĐ tại công ty nhà nước
Ảnh minh họa.

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2026/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (không bao gồm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động) trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại Điều 1 Nghị định 51/2016/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định 51/2016/NĐ-CP bao gồm:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với công ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu).

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động tại công ty.

Tại dự thảo thông tư, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung Điều 9a vào trước Điều 9, Mục 3 của Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH với nội dụng liên quan đến thang lương, bảng lương, phụ cấp cho người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty rà soát tiếp tục duy trì hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng và ban hành mới thang lương, bảng lương, phụ cấp lương (kèm theo tiêu chuẩn áp dụng) làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, bảo đảm quỹ tiền lương xác định trên cơ sở tổng tiền lương trong năm của tất cả người lao động của công ty tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định trên, không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

Khi xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Cùng chuyên mục

Tin mới