Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bánh tổ và Tết của người Quảng Nam xưa
Từ thuở khẩn hoang, những người anh hùng kiêu hãnh ngoài biên ải đón những cái Tết lạ hơn “Đàng Ngoài” nhiều… Ở đây, xin kể hầu câu chuyện bánh tổ và Tết của những người khẩn hoang vùng Quảng Nam xưa.