Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Chính sách mới về hưu trước tuổi
Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó, quy định rõ chính sách về hưu trước tuổi.