Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Một số góp ý về sửa đổi Luật Căn cước công dân
Qua nghiên cứu dự thảo Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân hiện hành (dự thảo xin ý kiến Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan ngày 31/8/2023), tác giả đưa ra một số góp ý về sửa đổi Luật Căn cước công dân nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật.
Hướng dẫn xin xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân
Thông tư 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021. Trong đó, tại Điều 12 thông tư này nêu rõ về xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân.