Chủ nhật, 15:08, Ngày 27/09/2020

Gia đình và pháp luật

Việt Yên – Bắc Giang: Thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền cùng toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Việt Yên (Bắc Giang) trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 UBND huyện đã bám sát Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND huyện đã sớm chủ động giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước, đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng,...

Trong lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ

Công nghiệp - Dịch vụ: Phối hợp thẩm định thu hút đầu tư 45 dự án với tổng vốn đăng ký 430 tỷ đồng. Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1330 hộ, bằng 74% so với cùng kỳ, cấp lại 37 trường hợp, thay đổi nội dung 301 trường hợp, chấm dứt 19 trường hợp; thành lập mới 7 hợp tác xã (HTX), cấp lại 01 HTX, tạm ngừng hoạt động 01 HTX, thay đổi thông tin 08 HTX, lũy kế số HTX trên địa bàn là 70 HTX.

Hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; tăng cường công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đặc trưng để tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ. Chấm dứt hoạt động sản xuất của 3/4 cơ sở sản xuất gạch công nghệ lò vòng 3 để xây dựng lò tuynel; cấp 07 giấy chứng nhận đủ điều kiện, cửa hàng bán lẻ LPG chai; cấp 01 giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm các chợ quy hoạch, phê duyệt phương án bố trí sắp xếp ngành hàng, nội quy hoạt động của 13/13 chợ đạt 100% chợ quy hoạch trên địa bàn; thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm đối với 137/142 cơ sở sản xuất kinh doanh, đạt chiếm 96,5% cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Hoàn thành đồ án quy hoạch đô thị huyện Việt Yên đến năm 2035; điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới (NTM) của 9 xã. Lập 03 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở xã hội thị trấn Nếnh. Đôn đốc chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị được chấp thuận đầu tư thực hiện đầu tư theo tiến độ được chấp thuận.

Cấp 65 giấy phép xây dựng (GPXD); kiểm tra 111 lượt công trình, trong đó 30 công trình xây dựng sai GPXD, 27 công trình xây dựng không có GPXD. Kết quả xử lý: 20 hộ không giấy phép đã hoàn thiện cấp giấy phép; 20 công trình xây dựng sai phép chủ động tự tháo dỡ bộ phận công trình sai phép, xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ bộ phận vi phạm; 02 công trình; các trường hợp sai phạm khác đang theo dõi xử lý.

Sản xuất nông lâm, thủy sản, xây dựng nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới cơ cấu giống và mùa vụ, tăng cường đầu tư thâm canh; chủ động các phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện các chính sách dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; tập trung tu sửa, nạo vét kênh, mương đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất; triển khai xây dựng Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất tập trung, xây dựng NTM.

- Về trồng trọt:

Cây lúa: Vụ chiêm xuân: Tổng diện tích gieo cấy lúa được 6.418 ha lúa các trà đạt 99,8 % so với kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa thơm chất lượng, lúa chất lượng là 2.550 ha, đạt 102 % so với kế hoạch và chiếm 39,84% tổng diện tích gieo cấy, trong đó: trà chiêm dầm và xuân sớm chiếm 15% diện tích, trà xuân chính vụ chiếm 15% diện tích và trà xuân muộn chiếm 83% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 61,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 39.172 tấn, tương đương cùng kỳ 2018.

Vụ Mùa 2019: Tổng diện tích lúa đã cấy được: 6.296,9ha/6.300ha, đạt 99,95% so với kế hoạch. Trong đó: trà mùa sớm 4.407,83 ha, chiếm 70% diện tích; trà mùa chính vụ diện tích 1.700,16 ha, chiếm 27%; trà mùa muộn diện tích 188,91 ha, chiếm 3%, năng suất ước đạt 57 tạ/ha, bằng 105% so với cùng kỳ 2018; sản lượng ước đạt 35.893 tấn.

Cây ngô: Diện tích gieo trồng 60,7 ha/50 ha KH, đạt 121,4 % so với kế hoạch, năng suất ước đạt 42 tạ/ha. Cây lạc: Diện tích gieo trồng 585,7/730 ha KH, đạt 80% so với kế hoạch, năng suất ước đạt 25 tạ/ha, tập trung chủ yếu tại các xã: Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn, Ninh Sơn, Tiên Sơn… Cây Khoai lang: Diện tích gieo trồng 88,8 ha /650 ha KH, đạt 14% so với kế hoạch, năng suất ước đạt 133 tạ/ha, sản lượng 1183 tạ.

Rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.160 ha/2.160 ha KH, đạt 53,7 % so với kế hoạch, trong đó: Diện tích rau chế biến, rau an toàn 420/420 ha KH, đạt 100 % so với kế hoạch. Cây trồng khác: Diện tích gieo trồng 310 ha; triển khai một số mô hình trọng điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ 14 nhà lưới, nhà màng tại 05 xã: Bích Sơn, Quảng Minh, Minh Đức, Nghĩa Trung và Tự Lạn. Tỷ lệ sản xuất thâm canh theo tiêu chuẩn Vietgap đạt 39%, đạt 97,5% kế hoạch.

Chăn nuôi, Thú y: Trên địa bàn thời gian qua có xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện đã chỉ đạo các biện pháp phòng chống bệnh dịch theo quy định; công bố bệnh dịch trên địa bàn 02 xã Nghĩa Trung và Quảng Minh. Luỹ kế các xã có lợn chết tiêu hủy là xã 19/19 xã, thị trấn; số lợn tiêu hủy 18.712 con, tổng trọng lượng là 1.204,9 tấn.

Tổng đàn lợn toàn huyện là 67.150 con, giảm 18.801 con so với cùng kỳ năm 2018, đạt 75% kế hoạch; tổng đàn trâu là 1.270 con tăng 10 con con so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100% kế hoạch; đàn bò 17.002 con, tăng 11 con so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; tổng đàn gia cầm là 893.650 con, tăng 3.650 con so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng thịt hơi các loại 11.838 con, đạt 59% so với kế hoạch. Số lượng chăn nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap đạt 35%, đạt 100% theo kế hoạch.

Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho14 cơ sở, kết quả: 02 cơ sở xếp loại A; 12 cơ sở xếp loại B; không có cơ sở xếp loại C. Phối hợp kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở an toàn thực phẩm (ATTP) lĩnh vực nông nghiệp 69/69 cơ sở trong đó: 04 cơ sở xếp loại A, 56 cơ sở xếp loại B, không có cơ sở xếp loại C và 09 cơ sở đã ngưng hoạt động. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản, thủy sản, thực phẩm dich vụ ăn uống thuộc diện phải cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận theo quy định 87%, đạt 100% kế hoạch.

Lâm nghiệp, Thủy lợi: Triển khai thực hiện kế hoạch Tết trồng cây năm 2019; kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng năm 2019. Chuẩn bị các điều kiện ứng phó mùa mưa bão 2019; tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) năm 2018, triển khai kế hoạch công tác PCTT - TKCN  năm 2019. Tổng kiểm tra, duy tu sửa chữa đê, kè, cống trước mùa mưa lũ. Tu sửa nạo vét các vị trí trọng điểm đê đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2019.

Rà soát các trục tiêu tự chảy, các trạm bơm tiêu cục bộ để phục vụ công tác tiêu úng năm 2019; Phối hợp với xí nghiệp Khai thác Công trình thuỷ lợi Việt Yên và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bơm đưa nước dự trữ trong các ao hồ dộc trũng, đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng lịch tưới hợp lý, tranh thủ các nguồn nước để cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018-2019.

Xử lý vi phạm đê điều, các công trình thủy lợi; kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai; diện tích miễn giảm thủy lợi phí. Phê duyệt diện tích đất nông nghiệp tưới, tiêu được tính giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2018 và lập dự toán, diện tích, kinh phí dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2019.

 Xây dựng NTM: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2019, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đã đạt. Kết quả: 17/17 xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch, đăng kí thực hiện nâng cao 60 tiêu chí, lựa chọn 17 thôn thực hiện thôn NTM kiểu mẫu. Trong đó, 3 thôn phấn đấu thực hiện hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2019; 12/17 xã đã hoàn thành việc rà soát đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao  và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, còn lại 05 xã chưa hoàn thành.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng

Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ); quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kế hoạch rà soát quỹ đất công ích trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Xử lý các trường hợp vi phạm đất đai; Đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công tác cấp GCN QSDĐ: 6.594 GCN QSDĐ với diện tích 2.158.561,5 m2, trong đó: 221 Giấy lần đầu (cấp giấy theo CT 04) với diện tích 35.193,8 m2 đạt 18,42 % kế hoạch, 21 Giấy lần đầu đất nông nghiệp với diện tích  10.040,3 m2, 177 Giấy lần đầu đất khác với diện tích 15.590,5 m2, 117 Giấy cấp đổi khác với diện tích 59.697,4 m2, 2.790 Giấy cấp đổi sau dồn điền đổi thửa với diện tích 1.362.578,9 m2, đạt 42,92% kế hoạch, 2.082 giấy cấp sau dự án đo đạc bản đồ địa chính chính quy với diện tích 549.262,6  m2, đạt 13,88 % kế hoạch giao .

Thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 66 dự án với tổng diện tích thu hồi 737.197,5 m2

Xác nhận 29 kế hoạch bảo vệ môi trường. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại 19 xã, thị trấn; duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt và phun chế phẩm xử lý tại bãi rác của huyện. Thực hiện kế hoạch “Ngày chủ nhật xanh”. Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường tại 06 doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chỉ đạo xử lý, thu gom rác thải, tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; gắn trách nhiệm quản lý của người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này.

Các chỉ tiêu môi trường đạt 100% kế hoạch, kết quả như sau: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt (thuộc phòng KTHT) %; tỷ lệ chất thải rắn đô thị thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 98%, bằng 102% so với cùng kỳ 2018, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 82%, bằng 104% cùng kỳ 2018, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 86%, bằng 104% cùng kỳ 2018, đạt 100% kế hoạch

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm và các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Tuy nhiên, còn một số dự án chậm tiến độ như: Khu dân cư dịch vụ Hoàng Mai 1,2,3; Khu dân cư số 6, xã Hồng Thái; Khu dân cư thương mại, chợ mới thị trấn Bích Động; khu nhà ở công nhân Đình Trám...

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ chính trị đều thực hiện cơ bản đạt, vượt mục tiêu đề ra. UBND huyện đã sớm giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, có sự kiểm tra, chỉ đạo sát sao trong thực thi nhiệm vụ.

Đỗ Tuấn

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : xã hội kinh tế Bắc Giang phát triển Việt Yên

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất