Thứ Sáu , 16:57, Ngày 05/06/2020

Gia đình và pháp luật

Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh: Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh đang làm tốt công tác cho vay vốn giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp chỉ đạo để hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó, có chính sách hỗ trợ người nghèo bằng cách cho vay vốn ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về “Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác” đồng thời thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi.

Mô hình trồng cam đem lại thu nhập cao của hộ gia đình anh Phạm Ngọc Thưởng tại xã Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành NHCSXH, cấp uỷ và chính quyền địa phương các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các Hội đoàn thể làm ủy thác, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách, các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn đến 28/02/2018 là 4.345 tỷ đồng, tăng 4.107 tỷ đồng so với đầu năm 2003, tăng 17,2 lần, tốc độ tăng bình quân là 23,7%/năm. Nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn chủ yếu là nguồn vốn phân bổ từ Trung ương (chiếm 88,8%). NHCSXH đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT - NHCSXH các cấp phân bổ đến các địa phương giải ngân kịp thời, hệ số sử dụng vốn bình quân đạt trên 99%/năm. Trong 16 chương trình cho vay, có 15 chương trình uỷ thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, 01 chương trình cho vay trực tiếp.

Gia đình bác Nguyễn Thị Luân tại xã Kỳ Khang- Kỳ Anh- Hà Tĩnh vui mừng khi được vay vốn để phát triển kinh tế từ nguồn vốn của NHCSXH.

Các chương trình cho vay ủy thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên CSHCM. Đến nay toàn tỉnh có 52 Hội cấp huyện, 850 Hội cấp xã và 3.674 Tổ TK&VV tham gia làm ủy thác, dư nợ là 4.056 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Thông qua phương thức cho vay uỷ thác, nguồn vốn cho vay được giải ngân nhanh chóng, quản lý theo mô hình tổ TK&VV có sự giám sát của Ban cán sự thôn, Hội đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã, bình xét công khai, dân chủ từ cơ sở, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Hoạt động của chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp không đủ điều kiện vay vốn ở các Ngân hàng thương mại.

Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Gia đình bác Trần Thị Thức tại xã Kỳ Xuân – Kỳ Anh – Hà Tĩnh với mô hình làm mắm có vay từ nguồn vốn NHCSXH.

Với cơ chế quản trị điều hành ở địa phương có BĐD-HĐQT đã phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý tập trung của Đảng, Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo đồng vốn phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng. Thông qua phương thức ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng qua các tổ chức chính trị - xã hội, việc thành lập các tổ TK&VV đến từng thôn, xóm, khối phố có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương, thực hiện giao dịch tại xã đã tạo điều kiện giải quyết vốn vay kịp thời cho người dân, việc quản lý vốn chặt chẽ, sâu sát hơn cùng với cơ cấu bộ máy điều hành tác nghiệp ngân hàng gọn nhẹ nên đã tiết kiệm chi phí quản lý của Nhà nước.

Nhờ những kết quả đạt được, chi nhánh đã được trung ương và chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao trong các phong trào thi đua. Trong 15 năm qua, tập thể chi nhánh và nhiều cá nhân đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh, được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công nhận tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền, Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc, vững mạnh nhiều năm liền.

Có được những thành công và kết quả đạt được trên là nhờ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH như Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chủ trương cơ cấu Chủ tịch UBND cấp xã làm thành viên của BĐD-HĐQT NHCSXH cấp huyện, việc triển khai cho vay nhiều chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt là chính sách cho vay đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chính sách điều chỉnh mức cho vay, lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng được kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân,…

Bên cạnh đó, NHCSXH Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho chi nhánh trong quá trình thực hiện. Hoạt động của NHCSXH trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của NHCSXH Việt Nam, đặc biệt sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối kết hợp của các Sở ban ngành, các tổ chức Hội nhận ủy thác và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức toàn chi nhánh.

Chi nhánh luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ về vốn từ NHCSXH trung ương, đặc biệt là những năm gần đây, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm dành một phần vốn ngân sách để chuyển sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, bên cạnh đó, công tác huy động tiền gửi, tiền tiết kiệm cũng đạt kết quả cao, nhất là công tác huy động thông qua các Tổ TK&VV và huy động tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã, từ đó tạo thêm nguồn vốn để cho vay, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với dịch vụ tài chính vi mô, tích lũy nguồn vốn trả nợ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng vào chiều sâu, kịp thời xử lý những tồn tại phát sinh. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua - khen thưởng được phát động kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cho đội ngũ cán bộ trong chi nhánh và các tập thể, cá nhân có tham gia, đóng góp cho hoạt động của NHCSXH.

Ông Lưu Văn Minh –  giám  đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách Hà Tĩnh đã nêu lên quyết tâm của các cán bộ, viên chức và toàn thể chi nhánh đó là: “Giám sát tốt thì vốn đến đúng địa chỉ cần vay, giám sát tốt thì không có nợ quá hạn, giám sát tốt thì người dân trả nợ đúng hạn, giám sát tốt thì người dân sử dụng vốn vay có hiệu quả”.

Nguồn vốn vay của NHCSXH đã giúp gia đình anh Phan Văn Hưởng trong phát triển kinh tế nghề mộc tại xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Anh Phạm Ngọc Thưởng (38 tuổi) và chị Phạm Thị Giang (37 tuổi ), trú tại xã Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết: "Gia đình chúng tôi ban đầu là hộ nghèo và đã vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Tĩnh để sản xuất kinh doanh, giờ đã vươn lên thành hộ thoát nghèo, hiện tại hộ gia đình anh, chị đã có điều kiện kinh tế hơn với diện tích trồng cam 6 ha và 5 ha diện tích trồng rừng, năm 2017 đã cho thu nhập 1,2 tỷ đồng sau khi đã trừ các chi phí sản xuất, gia đình đã xây được nhà và mua được xe ô tô và giúp đỡ thêm các công trình xã hội ở xã . Anh, chị rất cảm ơn Ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện giúp đỡ nguồn vốn vay từ lúc ban đầu khó khăn để chúng tôi có được cuộc sống như bây giờ”.

Hộ gia đình anh Phan Văn Hưởng – Thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh , Hà Tĩnh (sinh năm 1978), do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải đi biển từ nhỏ làm nghề lặn và bị nước ép dẫn đến chân bị teo đi lại rất khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống được sự động viên giúp đỡ từ gia đình và cán bộ của NHCSXH cho vay vốn chuyển đổi sản xuất kinh doanh, anh đã phát triển nghề mộc đầu tư thêm công nghệ máy móc để phát triển, đến nay gia đình anh đã có thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Anh xúc động và cảm ơn NHCSXH đã quan tâm kịp thời và giúp đỡ gia đình anh.

Xuân Quý

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : thoát nghèo vay vốn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất