Thứ Tư , 07:48, Ngày 03/06/2020

Gia đình và pháp luật

Ngân hàng Chính sách tỉnh Bắc Ninh: Đẩy mạnh nhiệm vụ năm 2018

Trong quý IV năm 2017 hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD - HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã đạt được một số kết quả tích cực.

Công tác củng cố, kiện toàn thành viên BĐD HĐQT các cấp:

Tổng số thành viên BĐD HĐQT NHCSXH là 217 thành viên, trong đó thành viên BĐD HĐQT NHCSXH cấp tỉnh là 12 thành viên. Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH cấp huyện là 205 thành viên (trong đó: Số thành viên là chủ tịch UBND cấp xã theo công văn 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015 là 126 thành viên/126 xã, phường, thị trấn).

Số thành viên được kiện toàn từ đầu năm là 11 thành viên (huyện Yên phong kiện toàn 05 thành viên, Thuận Thành kiện toàn 02 thành viên, Quế Võ kiện toàn 01 thành viên, Thị xã Từ Sơn kiện toàn 01 thành viên, Thành phố Bắc Ninh kiện toàn 02 thành viên).

Ông Vũ Đình Yên – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Hoạt động của BĐD-HĐQT các cấp:

Định kỳ, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh và cấp huyện đều tổ chức các phiên họp định kỳ. Nội dung các kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, đã đánh giá được kết quả hoạt động của BĐD-HĐQT NHCSXH kỳ trước và triển khai nhiệm vụ kỳ tiếp theo. Sau mỗi phiên họp BĐD-HĐQT các cấp đều ban hành Nghị quyết và văn bản chỉ đạo thực hiện, chấn chỉnh các tồn tại, sai sót theo kiến nghị (nếu có). Kết quả thực hiện nghị quyết và các chỉ đạo khác của BĐD được báo cáo trong kỳ họp tiếp theo.

Thực hiện kế hoạch số 70/BĐD- KTGS ngày 14/2/2017 của Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh, thành viên Ban đại diện các cấp đã thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch, cụ thể:  BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh: có 12 thành viên thực hiện kiểm tra được 16 lượt huyện, 16 lượt xã, 23 lượt tổ TK&VV và  68 lượt hộ vay vốn. BĐD HĐQT NHCSXH cấp huyện: có 79 thành viên thực hiện kiểm tra giám sát được 140 lượt  xã, 281 lượt tổ TK&VV và 729 lượt hộ vay vốn.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh, UBND tỉnh và phối hợp với sở, ngành.

Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương chuyển sang Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ gân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay phát triển kinh tế trang trại, hộ VAC trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

Về Nguồn vốn

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2017 là: 2.162.072 triệu đồng; tăng 89.979 triệu đồng so với 31/12/2016, tỷ lệ tăng trưởng là 4,34%. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 1.518.135 triệu đồng, giảm 101.422 triệu đồng so với 31/12/2016 (-6,3%), chiếm 70,2% tổng nguồn vốn.  Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất: 345.017 triệu đồng, tăng 166.170 triệu đồng so với 31/12/2016 (+92,9%), đạt 156,2% kế hoạch được giao; chiếm 16,0% tổng nguồn vốn. Huy động của tổ chức, cá nhân: 278.935 triệu đồng, tăng 150.100 triệu đồng so với 31/12/2016 (+116,5%); đạt 179,0% kế hoạch được giao.

Huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã: 95.460 triệu đồng, tăng 76.734 triệu đồng so với 31/12/2016 (+409,8%); đạt 274,9% kế hoạch được giao. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV: 66.082 triệu đồng, tăng 16.070 triệu đồng so với 31/12/2016 (+32,1%); đạt 101,6% kế hoạch được giao. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương: 62.624 triệu đồng, tăng 15.754 triệu đồng so với 31/12/2016 (+33,6%); chiếm 2,9% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 59.571 triệu đồng, tăng 13.851 triệu đồng so với năm 2016.

Nguồn vốn ngân sách huyện đạt 3.053 triệu đồng, tăng 1.903 triệu đồng so với năm 2016. (Yên Phong: 400 triệu đồng; Quế Võ: 450 triệu đồng; Gia Bình: 400 triệu đồng, Thuận Thành: 500 triệu đồng; Lương Tài: 301 triệu đồng; Tiên Du: 200 triệu đồng; Từ Sơn: 302 triệu đồng; thành phố Bắc Ninh: 500 triệu đồng). Nguồn vốn khác: 236.295 triệu đồng, tăng 9.476 triệu đồng so với 31/12/2016 (+4,2%). chiếm 10,9% tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay quý IV năm 2017 đạt 92.013 triệu đồng, doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đạt 495.248 triệu đồng. Doanh số thu nợ quý IV năm 2017 đạt 76.998 triệu đồng, doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm đạt 413.425 triệu đồng.

Về chất lượng tín dụng và công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ:

Tổng nợ xấu đến 31/12/2017 là 3.045 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,15%/tổng dư nợ. Trong đó: Nợ quá hạn là 3.035 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,149% tổng dư nợ; tăng 218 triệu đồng so với 31/12/2016. Nợ khoanh là 10 triệu đồng.

Ngay từ đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề và công tác kiểm tra của Ban giám đốc chi nhánh, kiểm tra theo văn bản 3502/NHCS-TDNN ngày 01/8/2017 của Tổng giám đốc về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, chi nhánh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra số 466/NHCS-KTNB về kiểm tra hoạt động giao dịch xã năm 2017,  kết quả đến 31/12/2017: Chi nhánh đã kiểm tra toàn diện được 07/8 đơn vị, thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề tín dụng 01 đơn vị. Sau mỗi đợt kiểm tra đều có thông báo kết luận của giám đốc chi nhánh yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác chỉnh sửa các tồn tại, sai sót sau kiểm tra.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ kiểm tra được 03 lượt đơn vị, phòng tin học kiểm tra 5 đơn vị.  Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh, phòng KTNB đi kiểm tra, giám sát các điểm giao dịch xã, kết quả kiểm tra được 63 lượt điểm giao dịch xã (trong đó: 9 lượt điểm giao dịch theo văn bản 3502/NHCS-TDNN). Qua kiểm tra đoàn đã làm việc với Chủ tịch UBND xã - thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện, tham dự cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch xã. Giám đốc chi nhánh đã thành lập 02 đoàn công tác làm việc với 02 huyện Thuận Thành và Quế Võ, trực tiếp làm việc tại 06 UBND xã về công tác triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2017.

Phối hợp tốt các hợp đồng ủy thác với tổ chức Hội:

Phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác tổ chức giải ngân kịp thời chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tổng dư nợ ủy thác đến 31/12/2017 là 1.998.281 triệu đồng chiếm 98,6% tổng dư nợ trong đó: Hội ND:  583.908 triệu đồng chiếm 29,2% tổng dư nợ  ủy thác. Hội PN:  1.072.218 triệu đồng chiếm 53,7% tổng dư nợ ủy thác. Hội CCB:  232.551 triệu đồng chiếm 11,6% tổng dư nợ ủy thác. ĐTN: 109.604 triệu đồng chiếm  5,5% tổng dư nợ ủy thác.

Phối hợp duy trì đều đặn lịch trực giao dịch cố định tại 116 xã, phường, thị trấn và 10 phường tại trung tâm; tại buổi giao dịch, đã phối hợp thực hiện đầy đủ các nội dung giao dịch và giao ban theo quy định. Tỷ lệ giao dịch tại Điểm giao dịch xã năm 2017: tỷ lệ giải ngân đạt 83,8%, tỷ lệ thu nợ đạt 84,9%, tỷ lệ thu lãi đạt 98,3%, tỷ lệ gửi tiết kiệm đạt 99,1%.

Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Đến 31/12/2017 toàn tỉnh có 2.345 Tổ TK&VV, Trong đó: Tổ xếp loại tốt là 2.215 tổ, chiếm tỷ lệ 94,5% ; Tổ xếp loại khá là 104 tổ, chiếm tỷ lệ 4,4%; Tổ xếp loại trung bình là 16 tổ, chiếm tỷ lệ 0,7%; Tổ xếp loại yếu là 10 tổ, chiếm tỷ lệ 0,4%. Số hộ bình quân tại mỗi Tổ đạt 36 hộ.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chế độ, chính sách, các chương trình mục tiêu lớn trong năm như: Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã: đến 31/12/2017 tại chi nhánh đã có 116/116 xã, phường mở điểm giao dịch tại xã tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch với số dư đạt 95.460 triệu đồng, tăng 76.734 triệu đồng so với 31/12/2016.

Vận động tổ viên Tổ TK&VV thực hiện tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV. Đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 2.345/2.345 Tổ TK&VV (đạt tỷ lệ 100%) có số dư tiền gửi tiết kiệm với số tiền là: 65.740 triệu đồng, tăng 16.053 triệu đồng so với  31/12/2016, tỷ lệ tăng là 32,2%, hoàn thành 101,1% kế hoạch được giao.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I năm 2018, BĐD-HĐQT-NHCSXH tỉnh xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp là: Tập trung rà soát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng đã được phân bổ và nguồn vốn thu hồi, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giải ngân kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sớm được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, huyện hàng năm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được NHCSXH giao tăng 30 tỷ đồng năm 2018, bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

NHCSXH cấp huyện tiếp tục tham mưu cho BĐD-HĐQT-NHCSXH cùng cấp chỉ đạo thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nội dung công việc cụ thể theo hướng dẫn tại Công văn 819/NHCS-TDNN ngày 9/4/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia BĐD-HĐQT NHCSXH cấp huyện.Thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, huyện tập trung thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 theo kế hoạch. NHCSXH thực hiện tốt văn bản 3502/NHCS-TDNN ngày 01/8/2017 của Tổng giám đốc về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã và kế hoạch kiểm tra hoạt động giao dịch xã năm 2018.

Các tổ chức Hội đoàn thể nhận làm dịch vụ ủy thác với NHCSXH nghiêm túc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác theo văn bản số 3775/NHCS-KTNB ngày 27/9/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH. NHCSXH nơi cho vay tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông, UBND cấp xã thực hiện tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ của NHCSXH, đặc biệt là công tác huy động tiền gửi dân cư, tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã. NHCSXH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ gân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay phát triển kinh tế trang trại, hộ VAC trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

NHCSXH tỉnh, huyện tiếp tục tham mưu cho BĐD-HĐQT-NHCSXH cùng cấp chỉ đạo: UBND cấp xã thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; các xã, phường có có chất lượng tín dụng thấp có biện pháp kiên quyết xử lý thu nợ quá hạn. UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu các Trưởng thôn, khu phố phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác bình xét, xác nhận và phê duyệt đúng các đối tượng chính sách vay vốn tại NHCSXH; thực hiện rà soát lập danh sách hộ có thu nhập bằng 150% hộ nghèo năm 2018 làm cơ sở cho vay chương trình Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

NHCSXH cấp tỉnh, huyện báo cáo BĐD cùng cấp, phối hợp với UBND cấp xã, các ban ngành liên quan, các Tổ TK&VV trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro định kỳ theo quy định.

Xuân Quý - Tri Thức

Tags : nhiệm vụ ngân hàng chính sách phương hướng

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất