Thứ Ba , 20:56, Ngày 02/06/2020

Gia đình và pháp luật

Bồi thường đất bị thu hồi khi diện tích thực tế lớn hơn trên sổ đỏ

Tuần qua, tòa soạn báo nhận được thông tin của bạn đọc ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung, bạn đọc hỏi:

"Kết quả đo thực tế diện tích sử dụng đất của tôi nhiều hơn diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gần đây, địa phương có thực hiện dự án xây dựng mương dẫn nước nội đồng, việc thực hiện dự án có sử dụng đất nhà tôi đang canh tác. Ủy ban nhân dân xã và huyện cùng nhân dân đã họp và thống nhất kế hoạch thu hồi đất và mức bồi thường. Nhưng sau đó, UBND xã lại thông báo là do huyện xét diện tích thực tế gia đình tôi đang sử dụng lớn hơn diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tôi không được hỗ trợ bồi thường. Xin tòa soạn cho hỏi, trường hợp giải quyết nói trên có đúng không?”

Trả lời mang tính tham khảo:

Vì thông tin bạn cung cấp chưa nêu rõ phần đất bị thu hồi của gia đình bạn có phải nằm trong phần đất chưa được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Trong trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ chia làm hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, xác nhận rõ vị trí của phần đất bị thu hồi trên bản đồ địa chính xem phần đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa? Nếu trong trường hợp phần đất này đã được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn đủ điều kiện để được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013. Việc Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bạn với lý do diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích ghi nhận trên sổ đỏ nên không được nhận tiền bồi thường là không có cơ sở.

Trường hợp thứ hai, nếu phần đất bị thu hồi nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định rõ phần đất này có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 hay không? Trong trường hợp phần diện tích đất tăng thêm của gia đình bạn có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn vẫn được bồi thường về đất theo quy định. Cụ thể, Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, quy định:

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 cũng quy định việc bồi thường về đất nông nghiệp cho người sử dụng đất như sau:

“Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”. 

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai bồi thường thu hồi sổ đỏ diện tích

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất