Thứ Ba , 02:39, Ngày 02/06/2020

Gia đình và pháp luật

Bất thường các quyết định chỉ định thầu bảo hiểm vận chuyển tại VNPT Net

Không hiểu vì lý do gì Công ty cổ phần COKYVINA “nghiễm nhiên” trúng thầu hàng loạt các gói thầu bao gồm lĩnh vực bảo hiểm vận chuyển nội địa do VNPT Net được giao trách nhiệm là chủ đầu tư thông qua chỉ định thầu.

Không phải doanh nghiệp bảo hiểm vẫn trúng thầu “nhờ” chỉ định thầu?

Theo quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000 ngày QH ngày09/12/2000 24/2000 quy định, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không là một trong nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Luật kinh doanh bảo hiểm cũng quy định, dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản thuộc sở hữu nhà nước hoặc của doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện đấu thầu về điều kiện, phạm vi, mức trách nhiệm, mức phí, chất lượng dịch vụ, năng lực bảo hiểm và năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Đồng thời, việc đấu thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của Luật này và pháp luật về đấu thầu. Như vậy, chỉ những doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới đủ điều kiện để tham gia đấu thầu các gói thầu bảo hiểm.

Điều này cũng được cụ thể hóa tại Điều 3 khoản 1 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, nêu căn cứ vào 02 Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Đấu thầu, chỉ những doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm mới đủ điều kiện để tham gia đấu thầu gói thầu bảo hiểm.

Tuy nhiên, điều bất thường tại một số gói thầu có bao gồm hạng mục bảo hiểm vận chuyển hàng hóa được VNPT Net tiến hành tổ chức đấu thầu trong năm 2017 và 2018 thuộc các dự án đầu tư phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Công ty cổ phần COKYVINA, không phải là công ty bảo hiểm, lại được chỉ định trúng thầu hàng loạt các gói thầu trên.

Điển hình, trong năm 2018, Công ty này được VNPT Net phê duyệt trúng thầu ít nhất 4 gói thầu ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa. Đáng chú ý, cả 4 gói thầu trên đều áp dụng chỉ định thầu mà không phải các hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh hơn. Đó là các gói thầu gồm:

Gói thầu ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa thuộc Dự án trang bị thiết bị vô tuyến phục vụ phát triển nóng tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và các tỉnh Nam Bộ mạng Vinaphone năm 2018. Gía trúng thầu 484.114.774/497290.234 VND. (Căn cứ văn bản 2580/QĐ-VNPTNet ngày 10/12/2018);

Gói thầu ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa thuộc Dự án trang bị thiết bị vô tuyến phục vụ phát triển nóng tại Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ mạng Vinanphone năm 2018. Giá trúng thầu 191.803.229 VNĐ  trong khi giá gói thầu 256.300.000 VNĐ (văn bản số 2588/QĐ-VNPTNet ngày 12/12/2018)

Gói thầu ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa thuộc Dự án trang bị thiết bị vô tuyến phục vụ phát triển nóng tại Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ và Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa mạng Vinaphone năm 2018. Giá trúng thầu 240.400.489 VND trong khi giá gói thầu 308.000.000 VNĐ (văn bản số 2331/QĐ-VNPTNet-KHĐT ngày 5/11/2018)

Gói thầu ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa thuộc Dự án trang mua sắm vật tư dự phòng cho hệ thống vô tuyến VNPT Net sử dụng thiết bị Ericsson năm 2018. Giá trúng thầu 115.179.724 VNĐ trong khi giá gói thầu 123.926.000 VNĐ (văn bản số 508/QĐ-KTM-KHĐ T-NMC ngày 28/11/2018 )

Tuy nhiên, căn cứ thông tin đăng ký kinh doanh được công bố công khai tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thuộc Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Công ty CP COKYVINA không phải doanh nghiệp bảo hiểm.

Còn tại cơ sở dữ liệu nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngành nghề kinh doanh của Công ty CP COKYVINA cũng không bao gồm lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá trong Hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, là rõ HSDT của nhà thầu để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Quy định tại Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 63 đã rất rõ ràng, hơn nữa 4 gói thầu thuộc lĩnh vực phi tư vấn trên do VNPT Net tổ chức đấu thầu đều bao gồm hạng mục kinh doanh bảo hiểm được cụ thể hóa tại các văn bản pháp lý của gói thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Vậy thì dựa cơ sở pháp lý nào để VNPT Net để chỉ định thầu Công ty CP COKYVINA thực hiện hàng loạt các gói thầu có bao gồm lĩnh vực bảo hiểm vận chuyển nội địa thuộc các dự án đầu tư phát triển quan trọng của VNPT Net và Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT. 

Nếu Công ty CP COKYVINA không phải công ty con thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, liệu VNPT Net có thể “phớt lờ” 02 Luật Đấu thầu và Luật Kinh doanh bảo hiểm để chỉ định thầu cho Nhà thầu này trúng thầu hàng loạt gói thầu trên không?

VNPT Net đã làm hết trách nhiệm?

Điều 74 Luật Đấu thầu quy định, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đồng thời quy trình chỉ định thầu tại Điều 55 Nghị định 63 chỉ rõ, một những điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị  trúng thầu khi nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Tuy nhiên, điều dư luận khó hiểu vì sao VNPT Net với tư cách là chủ đầu tư lại “bỏ qua” phần đánh giá năng lực của Công ty CP COKYVINA trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu này trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  Nhất là khi 4 gói thầu lại được tổ chức đồng thời gần như cũng một thời điểm và đều là những gói thầu quy mô nhỏ, phải tuân thủ Luật Kinh doanh bảo hiểm, đồng thời có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đủ năng lực và kinh nghiệp để thực hiện 4 gói thầu này. 

Theo ý kiến của một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu, trường hợp pháp luật chuyên ngành mà trong trong trường hợp này là kinh doanh bảo hiểm có những điều kiện cụ thể thì chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu xuất trình những tài liệu pháp lý có liên quan để chứng minh năng lực trước ký hợp đồng. 

Được biết, trong 4 gói thầu trên, có tới 3 gói thầu do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Như Thông ký phê duyệt kết quả trúng thầu.

Ngoài 4 gói thầu trên, những khuất tất đối với các gói thầu bảo hiểm sẽ tiếp tục được chúng tôi phản ánh trong những số báo tới.

Chỉ định thầu trái phép bị phạt tù đến 20 năm 

Điều 90 Luật Đấu thầu 2013 quy định về xử lý vi phạm pháp luật đấu thầu. 

Theo đó, người vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sư; trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại, cụ thể: 

- Bồi thường thiệt hại: 

Điều 124 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định khác của pháp luật liên quan”. 

Như vậy, trường hợp chỉ định thầu trái phép gây ra thiệt hại thì người có hành vi vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo nguyên tắc thiệt hại bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu. 

- Xử lý hình sự: 

Người nào có hành vi chỉ định thầu trái pháp luật có thể cấu thành Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức phạt tù lên tới 20 năm. 

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngọc Trần

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : chỉ định thầu VNPT Net

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất