Thứ Hai , 19:48, Ngày 16/09/2019

Gia đình và pháp luật

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy 1 phản hồi về các nội dung tố cáo

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải một số thông tin liên quan đến đơn thư tố cáo lãnh đạo trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 1 về một số vấn đề.

Lãnh đạo nhà trường bị tố đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để ra những quyết định không tuân thủ theo quy định; dùng tiền ngân sách chi trả không đúng quy định; v.v...

Mới đây, trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 1 đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và một số cơ quan liên quan để phản hồi lại các nội dung tố cáo và làm rõ hơn một số thông tin.

Năm nay Nhà trường kỷ niệm 58 ngày thành lập .

Về việc xếp ngạch lương đối với ông Nguyễn Văn Tiến

Căn cứ mục 10, Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; căn cứ văn bản số 948/CĐĐT1-TCHC ngày 12/12/2018 của trường Cao đẳng GTVT đường thủy I gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc đề nghị thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện công tác tuyển dụng một số vị trí của trường (trong đó có đề nghị tuyển dụng vị trí giáo viên QLGDHS), trong khi chờ ý kiến của Cục về công tác tuyển dụng,nhà trường tạm xếp lương đối với ông Tiến cho phù hợp với vị trí việc làm. Do đó, Nhà trường đã thực hiện tạm chuyển xếp lương cho ông Tiến theo vị trí việc làm tại phòng công tác HSSV (Mức lương này không thay đổi so với mức lương hiện hưởng, chỉ quy đổi và tạm xếp theo hệ số).

Sau khi nhận được văn bản trả lời của Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam về công tác tuyển dụng, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành Công Tiến đã tốt nghiệp Cao đẳng nghề Điều khiển phương tiện TNĐ, nguyên là thuyền phó 2 của Đoàn tàu thực tập nhà trường; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước; có chứng chỉ Sư phạm dạy nghề và hiện đang học Đại học chuyên ngành Điều khiến Trường Đại học Hàng hải).

Về nhân sự Trung tâm Đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ (TTĐTKHSXDV)

Nhà trường đã xây dựng đề án vị trí việc làm (VB số 261/CĐNDDT1 ngày 17/5/2017), trong đó, TTĐTKHSXDV có 5 vị trí việc làm thuộc danh mục vị trí việc làm theo Nghị định 41/2012/NĐ - CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, giảng viên, giáo viên và kĩ thuật viên. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thẩm định và trình Bộ GTVT tại tờ trình số 979/CĐTNĐ - TCCB ngày 31/5/2017 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của trường Cao đẳng GTVT đường thủy 1 trong đó cũng bao gồm 5 vị trí việc làm của TTĐTKHSXDV theo Nghị định 41/2012/NĐ - CP của Chính phủ.

Bộ GTVT đã xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại tờ trình số 979/CĐTNĐ - TCCB ngày 31/5/2017 và đã có Quyết định số 1817/QĐ - BGTVT ngày 23/6/2017 về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường cao đẳng GTVT đường thuỷ 1. Trong đó có quy định, số lượng người làm việc tại Trung tâm Đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ không nằm trong số lượng biên chế được giao hàng năm (số lượng người làm việc ở đây phải được hiểu là số thuyền viên đội tàu và công nhân phục vụ tại Triền đà hưởng lương theo doanh thu không nằm trong số lượng biên chế được giao).

Trường có trụ sở tại tỉnh Hải Dương.

Trong 5 vị trí cán bộ chủ chốt và cán bộ kỹ thuật đã được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thẩm định và trình Bộ GTVT phê duyệt làm việc theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Số cán bộ này hiện đang thuộc biên chế của nhà trường được cấp có thẩm quyền xét duyệt quỹ lương và cấp dự toán tiền ngân sách hàng năm.

Mặt khác, Nhà trường đã áp dụng tại Điều 8, Điều lệ Trung tâm Đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ thuộc Trường cao đẳng GTVT đường thuỷ I có quy định: Trung tâm được huy động cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường (theo quyết định của Hiệu trưởng) để tham gia các hoạt động của trung tâm theo chế độ kiêm nhiệm. Do đó, căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Trung tâm nhà trường đã thực hiện điều động 02 viên chức là cán bộ, giáo viên thuộc các đơn vị trong trường tham quản lý Trung tâm theo chế độ kiêm nhiệm (vừa quản lý vừa giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường) bao gồm: ông Phạm Văn Đức - giáo viên (nguyên Phó trưởng phòng Đào tạo), ông Trương Mạnh Hòa - giáo viên (cán bộ kĩ thuật phòng KHCN), ông Nguyễn Anh Đức - giáo viên (khoa Điều khiển tàu thủy).

Về số lượng học sinh được xét miễn giảm học phí

Năm 2018, tổng dự toán xin cấp là 5.179.849.000 đồng. NSNN cấp MGHP năm 2018 là 5.180.000.000 đồng. Trong đó, xin cấp MGHP bổ sung cho số HSSV còn nợ học phí năm 2017 tính vào năm tài chính 2018, cụ thể là 927 HSSV với tổng số tiền là 2.079.800.000 đồng; xin cấp MGHP năm 2018 với 1.117 HSSV thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm với tổng số tiền là 3.100.049.000 đồng; số tiền MGHP năm 2018 được NSNN cấp là 5.180.000.000 đồng; số tiền thực tế chi MGHP năm 2018 và tháng chỉnh lí là 5.160.810.000 đồng. 

Như vậy, số tiền MGHP được cấp và sử dụng đã bao gồm cả tiền miễn giảm cấp bù cho học sinh còn nợ học phí năm 2017 tính sang năm 2018. Số tiền miễn giảm đã thực hiện và báo cáo tại hội nghị CBVC 2018 là 4.608.700.000 đồng (tính đến thời điểm lập báo cáo) chưa tính tháng chỉnh lý (do còn các đợt cấp miễn giảm tiếp theo).

Bên cạnh đó, việc cấp MGHP còn căn cứ vào mức thu học phí của năm học ban hành cụ thể. Trong đó, năm học 2017 - 2018, mức thu là 300.000 đồng/người/tháng, năm học 2018 - 2019 mức thu là 330.000 đồng/người/tháng. Do vậy, tính theo năm tài chính thì một học sinh sẽ có 2 mức MGHP tương ứng 2 kỳ của 2 năm học.

Về chữ kí trên cột ghi chú của tờ MGHP

Theo quy định tại khoản 2, điều 11, nghị định 86/2015/NĐ - CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập nêu rõ "NSNN có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với người học thuộc các đối tượng miễn giảm với mức thu học phí tương ứng".

Hình ảnh công tác giảng dạy và học tập tại trường.

Theo điều 6, thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT - BGDĐT - BTC - BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định phương thức cấp bù miễn giảm học phí nêu rõ "Nguồn kinh phí NSNN cấp bù tiền học phí miễn giảm cho ... cơ sở giáo dục nghề nghiệp... được tự chủ sử dụng theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập."

Căn cứ theo quy định trên, hiện nay, nhà trường thực hiện việc MGHP theo 2 hình thức: đối với học sinh trong trường vì có nhiều đối tượng (được miễn giảm 70%, miễn giảm 100%, không được miễn giảm) nhà trường thu học phí đầu vào, sau đó xét duyệt miễn giảm theo từng đối tượng được hưởng để chi trả trực tiếp cho học sinh. Đối với học sinh ngoài trường (các đơn vị liên kết) vì cùng một đối tượng là hưởng MGHP 100% nhà trường thực hiện MGHP trực tiếp (không thu học phí từ học sinh mà căn cứ vào số lượng học sinh thực tế làm quyết định MGHP trực tiếp). Như vậy, chữ kí trên cột ghi chú của quyết định miễn giảm là chữ kí xác nhận số học sinh tại thời điểm cấp miễn giảm, không phải là chữ kí nhận tiền miễn giảm của học sinh.

Về việc chi trả cho các trường 150.000 đồng/tháng/HS

Căn cứ vào hợp đồng giữa nhà trường cùng các đơn vị liên kết và quy chế tuyển sinh của trường hàng năm, nhà trường chi trả các đơn vị liên kết theo thỏa thuận số % học phí thu được trên số học sinh tại các đơn vị này bao gồm kinh phí quản lý lớp học, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học. Đây không phải là tiền chi miễn giảm cho học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo nhà trường cũng đề nghị các bộ ngành và các cơ quan chức năng liên quan cần có những biện pháp cụ thể đối với nội dung tố cáo, nội dung đăng tải không đảm bảo tính khách quan, sai sự thật.

Theo Truyền hình Người Đưa Tin

Tags : phản hồi Trường Cao đẳng GTVT đường thủ các nội dung tố cáo

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất