Thứ Hai , 21:35, Ngày 19/08/2019

Gia đình và pháp luật

Phòng TN&MT huyện Lục Ngạn: Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Vượt qua những khó khăn, Phòng TN&MT Lục Ngạn, Bắc Giang đã quyết tâm đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của huyện.

Công tác quản lý đất đai còn nhiều khó khăn tồn đọng

Năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Lục Ngạn đã tiến hành đo đạc bản đồ địa chính và đang trong quá trình nghiệm thu kết quả đo đạc bản đồ địa chính của đơn vị tư vấn tại một số xã trên địa bàn huyện: Biên Sơn, Tân Mộc, Mỹ An, Kiên Lao, Kiên Thành. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho tổng số hộ gia đình, cá nhân là 1678 giấy với diện tích 7.297.779,9 m2, bằng 42,9% cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 3.910 GCN), đạt 167,8% kế hoạch giao.

Trụ sở UBND huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Đến nay tổng số GCN cấp đổi đã thẩm định xong cho hộ gia đình, cá nhân được 2.223 giấy với diện tích 3.671.758,3 m2, đạt 70,5% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017), đạt 74,1 % kế hoạch được giao. Ngoài ra, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường GPMB, giao đất, cho thuê đất được phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn đến năm 2020.

Tham mưu cho UBND huyện ban hành: Thông báo Kế hoạch thu hồi đất, giá đất tính bồi thường đối với các dự án, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định giao đất ở tái định cư cho hộ dân. Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thành thống kê đất đai năm 2017. Hoàn thành việc lập danh mục dự án, công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lục Ngạn.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 12/11/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Lục Ngạn đã thẩm định xong 144 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích: 33.068 m2. Giải quyết các tồn đọng về đất đai đã xử lý 96 hồ sơ, tổng diện tích: 12.951,6 m2.

Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn những những khó khăn còn tồn tại. Trong công tác đo đạc bản đồ địa chính, do đặc thù là huyện miền núi, công tác đo đạc gặp nhiều khó khăn, nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện thường đạt thấp, tỷ lệ trích lại không đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên môi trường đặc biệt đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ đo đạc bản đồ địa chính.

Công tác giao đất, cho thuê đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, GPMB còn nhiều hạn chế do điều kiện ngân sách của huyện còn hạn hẹp, công tác quản lý còn lỏng lẻo, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện quy hoạch; Các chủ đầu tư chậm thực hiện dự án như đã đăng ký.

Vì vậy, UBND huyện Lục Ngạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thường xuyên đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư tích cực tổ chức thực hiện các dự án; tuy nhiên kết quả thực hiện đạt chưa cao, các danh mục công trình thực hiện còn ít, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ động trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Về lĩnh vực môi trường, đến nay, đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chấp thuận 12 bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các xã, thị trấn. Hướng dẫn UBND các xã xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tham mưu cho UBND huyện ban hành các Văn bản chỉ đạo, xây dựng báo cáo và giải quyết một số đơn thư về lĩnh vực môi trường. Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra các cơ sở y tế về chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu quan trắc môi trường theo định kỳ.

Về lĩnh vực khoáng sản, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các điểm dự kiến bổ sung vào quy hoạch khai thác đất san lấp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định trình UBND huyện cho phép 11 trường hợp đề nghị san gạt mặt bằng, hạ cốt nền. Trực tiếp kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra 52 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép (đất, cát sỏi) tại các xã: Mỹ An, Đèo Gia, Tân Lập, Phú Nhuận, Trù Hựu, Tân Quang, Đồng Cốc, Nam Dương, Kiên Thành, Biển Động, thị trấn Chũ; đề nghị xử phạt hành chính 08 trường hợp vi phạm về khoáng sản với tổng số tiền phạt là 32.500.000 đồng.

Lục Ngạn sở hữu nhiều tiềm năng về tài nguyên.

Định hướng thiết thực những trong năm 2019

Trong năm 2019, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mới, và giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, phòng Tài nguyên và Môi trường Lục Ngạn quyết tâm giải quyết, xử lý triệt để trên tất cả các lĩnh vực. Chủ trương phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận, cấp đổi giấy chứng nhận đặc biệt với các xã đã được đo đạc bản đồ địa chính. Giải quyết các trường hợp vi phạm đất đai về cấp giấy và vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất; ngăn chặn, xử lý các vi phạm đất đai, đổ đất xuống ruộng trồng cây không theo quy hoạch, kế hoạch.

Với môi trường, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ cấp xã, nhân dân trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn việc thực hiện quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; thường xuyên kiểm tra, xử lý các điểm tồn lưu rác thải không để tình trạng tồn lưu kéo dài.

Cuối cùng, tăng cường phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành trong công tác kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép. Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác đất san lấp, đắp nền công trình xây dựng hoặc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Đức Bền - Đỗ Tuấn

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai quản lý tài nguyên môi trường Lục Ngạn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất