Chủ nhật, 11:16, Ngày 22/09/2019

Gia đình và pháp luật

Đông Triều, Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền

Thời gian qua, các cấp uỷ Đảng của TX Đông Triều thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, kiện toàn hệ thống chính quyền và các đoàn thể chính trị đủ số lượng, có chất lượng tốt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị.

Đặc biệt, thị xã đã đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Đề án 25, Nghị quyết 19 của tỉnh và theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đã rà soát, sắp xếp tổ chức của các cơ quan chuyên môn, các phường, xã theo hướng tinh gọn đầu mối; bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị.

TX Đông Triều tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 -2021

Hiện thị xã đã hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với Thanh tra thị xã, thành lập Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 21/21 xã, phường, thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, bộ phận tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã tại 6 phường và 15 xã, tinh giản 521/531 chỉ tiêu, biên chế, người hoạt động không chuyên trách (đạt 98,12%) so với mục tiêu của Đề án 25.

Thị xã Đông Triều cũng đã đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND với cử tri bằng việc chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp và báo cáo với cử tri (theo hướng tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cử tri, hướng về cơ sở). Cải tiến việc ra nghị quyết các kỳ họp của HĐND theo hướng cụ thể, sát thực, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, HĐND thị xã đã tăng cường và phát huy vai trò giám sát đối với các tổ chức, cơ quan đơn vị, cán bộ nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết HĐND và thực thi pháp luật ở địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, thị xã cũng đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các phường, xã trên cơ sở phân cấp, phân quyền cụ thể.

Từ đó, đề cao trách nhiệm gắn với tăng cường, kiểm tra đôn đốc và phân quyền giải quyết công việc của UBND phường, xã trong việc thu, chi ngân sách, quản lý, quy hoạch đất đai, quản lý các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách và vốn huy động trong dân trên địa bàn, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý sắp xếp cán bộ khu phố, tổ dân... Đồng thời, thị xã cũng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy giúp việc UBND phường, khu phố, tổ dân. Cụ thể, năm 2016, thị xã đã thuyên chuyển, điều động, biệt phái 5 cán bộ, viên chức, luân chuyển theo Nghị định 158 đối với 23 công chức cấp huyện và cấp xã.

Năm 2017, đã thuyên chuyển, điều động, biệt phái 17 cán bộ, viên chức, luân chuyển theo Nghị định 158 đối với 55 công chức xã, phường. Thị xã đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020 với kết quả 100% Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, Phó Bí thư Chi bộ kiêm phó trưởng thôn, khu phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đồng thời là Bí thư Chi bộ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn, khu, thị xã đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 662 đồng chí bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Cùng với đó, Đông Triều cũng thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế theo đúng quy định, kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được nâng lên, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp của chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ tại các phòng, ban và UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường.

Đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã đã công khai và thực hiện tổng số thủ tục hành chính 360 thủ tục (292 thủ tục hành chính của các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã, 68 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã). 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thị xã thực hiện thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

Đông Triều cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai giải quyết thủ tục hành chính lưu động và thực hiện trả kết quả tại nhà đối với các cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Hiện thị xã đang chỉ đạo đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nâng cấp 4 xã: Hoàng Quế, Yên Thọ, Hồng Phong và Tràng An lên phường.

Thị xã Đông Triều cũng phát huy tốt vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị trong việc tham gia xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. MTTQ, các đoàn thể chính trị đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nêu cao tính thiết thực, sáng tạo về hoạt động trong công tác xây dựng phong trào toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, từng gia đình làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước, xoá đói giảm nghèo.

Đồng thời, làm tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Minh Toàn

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : quảng ninh chính quyền Đông Triều hệ thống chính trị

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất