Thứ Tư , 21:53, Ngày 17/07/2019

Gia đình và pháp luật

Đông Anh - Hà Nội: Cần lắm một cách giải quyết có tâm, có tầm

UBND huyện Đông Anh đã có công văn phản hồi về việc bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối để đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi báo đăng loạt bài phản ánh: “Đông Anh - Hà Nội: Cần xác minh, làm rõ việc thu hồi đất để người dân hiểu” khi UBND huyện Đông Anh thực hiện triển khai Dự án Xây dựng HTKT khu đất X2, thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, chiều ngày 11/04/2018, UBND huyện Đông Anh đã có công văn số 357/UBND-TTPTQĐ ngày 30/03/2018 về việc phản hồi về việc báo đăng tải.

Để rộng đường dư luận và đúng theo quy định của Luật Báo chí, chúng tôi xin đăng nội dung công văn trên.

Công văn số 357/UBND - TTPTQĐ.

Nội dung Công văn số 357/UBND - TTPTQĐ:

Trong các ngày 10 và 27/03/2018 trên báo có đăng hai bài báo liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất của tác giả Thu Trung - Nguyễn Hân với nội dung “UBND huyện Đông Anh ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của họ với căn cứ pháp lý không đúng với thực tế và việc triển khai công tác GPMB thiếu công khai, minh bạch, công tác tuyên truyền chưa khoa học, chưa đủ tính pháp lý....” gây bức xúc cho nhân dân làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an trên địa bàn.

Trước hết, UBND huyện Đông Anh chân thành cảm ơn quý Báo đã quan tâm đề cập tới những vấn đề an ninh, xã hội và đời sống của người dân có đất bị thu hồi phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng. Xong để có cơ sở trả lời rõ những thắc mắc đồng thời thông tin khách quan trung thực tới người dân và bạn đọc giúp UBND huyện Đông Anh hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án nói riêng và công tác GPMB trên địa bàn Huyện nói chung, UBND huyện Đông Anh có ý kiến làm rõ các nội dung phản ánh của bài báo trên như sau:

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất nói chung và đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn huyện nói riêng trong những năm qua được Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân Huyện quan tâm chỉ đạo và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy tiềm năng đất đai, tạo nguồn thu ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện đồng thời đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân trong vùng, đưa công tác quản lý đất đai được chặt chẽ.

Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối là một trong những thôn còn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhiều kỳ tiếp xúc cử tri đã phản ảnh nguyện vọng được đầu tư các công trình trong thôn, xóm để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhiều công trình đã được lập trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên ngân sách xã không đảm bảo để thực hiện. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của địa phương, để giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc, Đảng ủy, UBND xã Hải Bối đã rà soát quy hoạch xác định các địa điểm nhỏ lẻ, xen kẹt phù hợp với quy hoạch phát triển nhà ở mới đề nghị các sở, ban ngành, UBND huyện lập dự án đầu tư để đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các công trình nằm trong kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Quá trình lập dự án đầu tư.

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; số: 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về việc: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Trên cơ sở các quy định về đầu tư xây dựng, ngày 17/6/2014, UBND xã Hải Bối có Văn bản số 65/UBND-VP gửi UBND huyện Đông Anh và Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc xin thoả thuận địa điểm các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Cổ Điển và X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối. Ngày 23/6/2014, UBND huyện Đông Anh có Văn bản số 442/UBND-TTQĐ gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin thoả thuận địa điểm các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có điểm X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối.

Ngày 06/8/2014, Sở Quy hoạch Kiến trúc có Văn bản số 3091/QHKT-P3 gửi UBND huyện Đông Anh về việc thông tin địa điểm quy hoạch các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, trong đó xác định điểm X2 thôn Đồng Nhân có chức năng là đất nhóm nhà ở xây dựng mới.

Ngày 03/10/2014, UBND Thành phố có Văn bản số 7659/UBND-KH&ĐT về chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất 08 khu đất trên địa bàn huyện Đông Anh, trong đó có điểm X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối. Trên cơ sở đó ngày 19/6/2015, UBND huyện Đông Anh ra Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các bước về đầu tư xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt trong danh mục các dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND Thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Anh.

Ngày 15/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, tổ chức bàn giao mốc giới cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án (theo nội dung Hướng dẫn tại Văn bản số 5300/STNMT-QHKHSDĐ ngày 27/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Tổng quan về diện tích đất và số hộ bị thu hồi đất GPMB: 
- Tổng diện tích đất thu hồi khoảng: 4.968,6 m2, trong đó: 
- Diện tích đất đất được giao theo NĐ64/CP: 4.502,3 m2
- Đất do UBND xã quản lý, đất mương đường nội đồng, đất chuyên dùng khác: 466,3 m2, 
- Tổng số hộ: 26 hộ có đất được giao theo Nghị định số 64/CP (bao gồm cả 04 hộ vừa có đất giao theo Nghị định số 64/CP vừa canh tác trên đất tập thể do UBND xã quản lý).

Thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngày 04/7/2016, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất và 28 Thông báo thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trong đó: 27 Thông báo thu hồi đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/NĐ-CP và 01 Thông báo thu hồi đất công do UBND xã Hải Bối quản lý), Thông báo Thu hồi đất được gửi tới từng hộ gia đình và được niêm yết tại trụ sở Nhà văn hoá thôn Đồng Nhân, UBND xã Hải Bối (có biên bản xác nhận).

- Ngày 27/7/2016, UBND huyện đã ban hành các Quyết định số: 2129/QĐ-UBND, số 2130/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng BTHTr-TĐC Huyện và Tổ công tác GPMB xã Hải Bối để tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án. Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, công tác GPMB dự án đã có nhiều khó khăn, vướng mắc do sự chống đối, bất hợp tác của một số hộ gia đình. Hội đồng BTHTr-TĐC, tổ công tác GPMB xã đã tổ chức nhiều hội nghị để tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp lý, mục đích ý nghĩa của dự án, chế độ chính sách BTHTr-GPMB, tuy nhiên các hộ vẫn không hợp tác.

Qua quá trình nằm bắt tình hình dư luận tại địa phương, nhận thấy công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ gặp nhiều khó khăn phức tạp dự kiến sẽ phải cưỡng chế thu hồi đất, nên UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng BTHTr-TĐC huyện, UBND - Tổ công tác GPMB xã Hải Bối thực hiện công tác GPMB đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, minh bạch và đúng trình tự theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Sau khi ban hành Thông báo thu hồi đất và Quyết định Thành lập Hội đồng BTHTr-TĐC, Tổ công tác GPMB xã Hải Bối. Ngày 18/8/2016, UBND - Tổ công tác GPMB xã Hải Bối tổ chức họp với các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án để tuyên truyền chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ GPMB, mục đích, ý nghĩa của dự án; triển khai kế hoạch thực hiện và công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

- Ngày 22/8/2016, UBND xã Hải Bối có Thông báo số 90/TB-UBND về việc: Kê khai, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm GPMB thực hiện dự án, theo đó yêu cầu các hộ có đất nông nghiệp trong chỉ giới thu hồi nộp lại Bản tự kê khai, các giấy tờ có liên quan và phối hợp với tổ công tác GPMB xã Hải Bối thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm theo quy định, thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm GPMB từ ngày 23/8/2016 đến 31/8/2016 (thời gian cụ thể theo giấy mời gửi đến từng hộ).

Trong các ngày 23, 24 và 30, 31/8/2016, Tổ công tác GPMB trực kiểm đếm tại hiện trường khu đất để tổ chức kê khai, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm GPMB và có 04 hộ hợp tác điều tra. Quá trình thực hiện thu nộp tờ khai, tổ chức điều tra kê khai được thực hiện thường xuyên liên tục, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục để các hộ hợp tác điều tra, kê khai và đến ngày 15/9/2016 có 12 hộ hợp tác điều tra, kê khai GPMB. Căn cứ kết quả điều tra, kê khai, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Quyết định số 6188/QĐ-UBND ngày 29/12/2016, số 11.117/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc phê duyệt phương án BTHTr - GPMB (đợt 1, 2) cho 12 hộ gia đình, các hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Đối với các hộ gia đình không hợp tác điều tra kê khai, UBND - UB MTTQ xã, Tổ công tác GPMB xã Hải Bối tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổ chức hội nghị trực tiếp với các hộ dân vào ngày 08/3/2016 (có biên bản hội nghị kèm theo). Tuy nhiên, sau nhiều lần tuyên truyền vận động các hộ vẫn không chấp hành hợp tác điều tra, kê khai.

- Ngày 09/11/2016, UBND huyện Đông Anh có 11 quyết định từ số 4782 đến số 4792/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc đối với 11 hộ gia đình, cá nhân và ngày 25/02/2017, UBND huyện Đông Anh có các Quyết định số 2553, 2554 2555/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Duy Sơn (02 thửa). Các Quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được UBND, Tổ công tác GPMB xã niêm yết công khai, bàn giao cho các hộ gia đình theo đúng quy trình quy định.

Thực hiện các Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND Huyện, trong các ngày 18, 21, 25/11/2016 và ngày 12/01/2017 UBND - Tổ công tác GPMB xã tiếp tục vận động thuyết phục đã có 07 hộ hợp tác điều tra, chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Ngày 05/7/2017, UBND huyện Đông Anh có Quyết định số 7700/QĐ-UBND và Quyết định số 9295/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 về việc phê duyệt phương án BTHTr - GPMB (đợt 3, 4) cùa 07 hộ gia đình, 07 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Còn 06 hộ gồm các ông: Nguyễn Duy Hiến, Nguyễn Quốc Duệ, Nguyễn Văn Teo, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Duy Thông, Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Duy Sơn không hợp tác, không chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc, phải thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo các Quyết định từ số 2548 đến số 2552/QĐ-UBND ngày 23/2/2107 và số 4420, 4421, 4422/QĐ-UBND ngày 29/3/2017. UBND - Tổ công tác GPMB xã Hải Bối đã triển khai thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, hoàn thiện hồ sơ lập phương án BTHTr-GPMB cho các hộ gia đình theo quy trình, quy định. Ngày 19/9/2017, UBND huyện Đông Anh có Quyết định số 9295/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án BTHTr- GPMB, các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án BTHTr-GPMB chi tiết đến từng hộ.

- Thực hiện các Quyết định phê duyệt phương án của UBND Huyện, Chi nhánh phát triển Quỹ đất Đông Anh (nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất) phối hợp với UBND xã Hải Bối tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB nhiều lần cho 06 hộ gia đình vào các ngày 22/9/2017 và 05, 07/10/2017 tổ công tác GPMB đã đến từng gia đình để vận động và tổ chức chi trả tiền. Các ngày 07/10/2017, 15/11/2017, 30/11/2017 UBND - UBMTTQ xã Hải Bối tổ chức hội nghị vận động tuyên truyền, thuyết phục các hộ chấp hành chính sách nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng (lần 3, 4, 5) nhưng không có hộ gia đình nào đến nhận tiền bồi thường (có biên bản kèm theo).

Mặt khác, dự án xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Đông Nhân, xã Hải Bối để đấu giá quyền sử dụng đất đã được Thanh tra thành phố kiểm tra, xác minh và UBND Thành Phố Hà Nội cũng đã ban hành 02 Thông báo Kết luận số 14/KL-UBND ngày 15/02/2017, số 70/KL-UBND ngày 15/9/2017 khẳng định nội dung khiếu nại của người dân là không đúng, chưa chính xác.

Qua những nội dung đã nêu trên, UBND huyện Đông Anh khẳng định việc triển khai xây dựng HTKT các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất là nhiệm vụ đang được Thành phố chỉ đạo quyết liệt, Huyện uỷ - UBND Huyện đang tập trung chỉ đạo, đáp ứng nhu cầu về nhà ở hiện nay của nhân dân, chống tái lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, gây nhiều vấn đề về an ninh trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường xung quanh của một số khu đất phù hợp với quy hoạch có chức năng là đất nhóm nhà ở xây dựng mới. Tạo dựng các khu dân cư, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Xuất phát từ những nội dung nêu trên UBND huyện Đông Anh nhận thấy các bài báo ra ngày 10 và 27 tháng 03 năm 2018 liên quan đên công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất của tác giả Thu Trung - Nguyễn Hân: Gây bức xúc vì thiếu tính pháp lý, chưa thật khách quan, không phản ánh đúng quy trình về bồi thường, hỗ trợ GPMB hiện nay, viện dẫn văn bản chưa chính xác, đầy đủ làm hoài nghi cho quần chúng nhân dân, trong khi GPMB đang là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, cả hệ thống chính trị đang tập trung vào cuộc một cách tích cực. Do vậy đã gây ảnh hưởng không tốt tới công tác GPMB nói chung trên địa bàn Huyện và dự án xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối nói riêng.

Để việc đưa tin của báo kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận phục vụ chính trị của Thành phố và các đơn vị cơ sở, đề nghị quý Báo có văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu và cử phóng viên của tòa soạn đến liên hệ với UBND huyện Đông Anh để được cung cấp hồ sơ tài liệu và thông tin làm cơ sở để viết bài theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý Báo!

Như tinh thần nội dung Công văn nêu trên, Ban Biên tập đã cử phóng viên đến UBND huyện Đông Anh để làm việc. Phóng viên báo đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đà - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh.

Ông Đà cho biết: “Liên quan đến kiến nghị của công dân và những vấn đề báo nêu, theo như kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện thì đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát, báo cáo lại UBND huyện để UBND huyện làm cơ sở thông tin lại cho báo chí. Tuy nhiên, đến giờ phút này Trung tâm phát triển quỹ đất vẫn chưa có báo cáo cụ thể. Do vậy là chưa có căn cứ để trao đổi lại với phóng viên. Về việc chậm báo cáo này, đồng chí Phó Chủ tịch huyện cũng đã trực tiếp phê bình Trung tâm phát triển quỹ đất tại buổi họp thường kỳ vừa qua. Sau đây, UBND huyện sẽ nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo nội dung nêu trên và sẽ tiếp xúc phóng viên vào tuần tới”.

Như vậy, với những gì ông Đà trao đổi, thì không biết tại sao Trung tâm phát triển quỹ đất lại chậm trễ trong việc báo cáo về những vấn đề báo nêu như vậy? Bản thân trước đây phóng viên Thu Trung và giờ, khi phóng viên tiếp xúc với ông Hoàng Văn Thùy - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Thùy cũng một mực yêu cầu: “Về giấy tờ, văn bản là tài liệu bí mật nên không thể cung cấp cho phóng viên. Cần yêu cầu thông tin gì thì hoặc là tòa soạn phải gửi công văn, hoặc phóng viên phải viết ra giấy rồi sau đó ông sẽ trả lời bằng văn bản”. Không biết ông Thùy có đang cố tình gây khó trong công tác nghiệp vụ của phóng viên hay không? Nhưng cách trao đổi của ông Thùy cho thấy trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí đối với cá nhân ông Thùy và UBND huyện Đông Anh rất mâu thuẫn.

Mâu thuẫn ở chỗ: Trong nội dung Văn bản số 357/UBND-TTPTQĐ ngày 30/03/2018 của UBND huyện Đông Anh gửi tòa soạn báo Kinh doanh và Pháp luật có ghi: “Thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND do Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Ngày 04/07/2016, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất và 28 thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/NĐ-CP và 01 thông báo thu hồi đất công do UBND xã Hải Bối quản lý. Thông báo thu hồi đất được gửi tới từng hộ gia đình và được niêm yết tại trụ sở Nhà văn hóa thôn Đồng Nhân, UBND xã Hải Bối (có biên bản xác nhận)”. Với nội dung như vậy thì đây liệu có phải là tài liệu bí mật mà ông Giám đốc Thùy hay ông Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Xuân Linh lấy lý do để không cung cấp tài liệu cho phóng viên?

Tất cả các bước thực hiện dự án, theo nội dung Văn bản số 357 thì các cấp có thẩm quyền thuộc UBND huyện Đông Anh đã rất công khai, minh bạch với toàn dân. Vậy tại sao lại không thể công khai, minh bạch với phóng viên báo để rồi lại cho rằng cơ quan báo phản ánh, viện dẫn văn bản chưa chính xác?

Thông qua bài báo này, chúng tôi chờ đợi một buổi làm việc với UBND huyện Đông Anh với tinh thần hợp tác toàn diện để cơ quan báo chí phản ánh trung thực, khách quan nhất tới bạn đọc. Thông tin sự việc sẽ được tiếp tục cập nhật trong những số báo tới.

Hiền Anh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : bồi thường thu hồi đất

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất