Thứ Bảy , 03:59, Ngày 07/12/2019

Gia đình và pháp luật

Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa?

Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee thực hiện thủ tục Tự công bố sản phẩm cho sản phẩm có tên Thạch cần tây Ana’t, tuy nhiên trên thị trường, sản phẩm Công ty đang phân phối có tên Celery Detox Jelly.

Cụ thể, theo thông tin ghi nhận của PV, Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee đang phân phối sản phẩm Celery Detox Jelly và phần chữ nhỏ ở dưới có ghi Thạch cần tây. Tuy nhiên, theo hồ sơ Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee gửi cho phía Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thì sản phẩm lại có tên gọi là Thạch cần tây Ana’t.

Trên thị trường, sản phẩm Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee đang phân phối có tên Celery Detox Jelly.

Trên trang http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn, sau khi tra về danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố cũng không hề thấy xuất hiện sản phẩm có tên Celery Detox Jelly, mà chỉ xuất hiện sản phẩm mang tên Thạch cần tây Ana’t.

Sản phẩm có tên là Celery Detox Jelly, tuy nhiên doanh nghiệp tự công bố lên trang điện tử của Ban Quản lý ATTP TP.HCM lại là tên Thạch cần tây.

Theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này có quy định: “Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt”.

Và tại Điều 11 quy định: “Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa”.

Đối chiếu theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, như vậy sản phẩm đang được Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee lưu thông trên thị trường sẽ có tên Celery Detox Jelly chứ không giống như trong Hồ sơ tự công bố và danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố trên trang của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Hồ Chí Minh sản phẩm có tên Thạch cần tây Ana’t .

Căn cứ Điều 30 Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa có quy định việc xử phạt vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa như sau:

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng:

a) Hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa;

b) Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ và số, ngôn ngữ sử dụng, định lượng và đơn vị đo theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đối với vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.”

Tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có quy định về thủ tục Tự công bố sản phẩm. Theo điểm c, Khoản 2, Điều 5 Nghị định này quy định về Trình tự thủ tục tự công bố sản phẩm: “Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận”.

Bản Tự công bố sản phẩm số 01/AnaT/2019 của Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee cho sản phẩm Thạch cần tây Ana’t đã được gửi kèm cùng một số giấy tờ tài liệu. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì khiến cho phía Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đồng ý với hồ sơ mà bên phía Công ty TNHH Thẩm mỹ Analee gửi và cũng đã nhập lên trang http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn khi mà tên sản phẩm một đằng mà trong Bản tự công bố sản phẩm lại một nẻo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nam Nguyễn

Nguồn : Khỏe 365

Tin Liên quan

Tags : vi phạm quy định nhãn hàng hóa Celery Detox Jelly Thạch cần tây

Tin Bảo vệ NTD tiếp theo

Tin Bảo vệ NTD mới nhất