Thứ Hai , 01:19, Ngày 16/12/2019

Gia đình và pháp luật

Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội có vi phạm pháp luật?

Tôi xin nghỉ làm việc tại công ty từ tháng 10/2017, nhưng cho đến nay công ty vẫn không trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Như vậy, công ty có đang vi phạm pháp luật không, tôi phải làm gì để lấy lại sổ?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, trách nhiệm công ty trả sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.

Căn cứ theo Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2.Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Ảnh minh họa.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Vậy khi bạn nghỉ làm ở công ty trong thời hạn 7 ngày làm việc hoặc muộn nhất có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của bạn, trong thời gian này công ty đã phải thanh toán trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Thứ hai, trách nhiệm của công ty khi trả sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động:

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, xử lý vi phạm hành chính khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 88/2015 quy định về hành vi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội:

Điều 8. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động:

1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. “

Vậy khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn theo đúng quy định của pháp luật thì công ty sẽ bị xử lý vi phạm hành chính cụ thể nếu chỉ riêng công ty không trả sổ cho mỗi bạn thì có thể sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Thứ tư, làm gì khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội.

Thứ nhất, sau thời gian 7 ngày đến 30 ngày mà công ty không trả sổ cho bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên công ty để công ty giải quyết chốt sổ và trả sổ cho bạn. Nếu công ty không giải quyết khiếu nại lên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngoài ra bạn cần lưu ý việc bạn nghỉ làm ở công ty đã 4 tháng và chưa làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp thì theo quy định của pháp luật bạn không đủ điều kiện để hưởng thất nghiệp nữa.

Theo LSVN

Tin Liên quan

Tags : vi phạm pháp luật sổ bảo hiểm xã hội

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất