Thứ Sáu , 04:39, Ngày 21/06/2019

Gia đình và pháp luật

BHXH huyện Hưng Hà: Phát huy vai trò trụ cột an sinh xã hội

Không chỉ thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT) nhằm ổn định cuộc sống người lao động, trợ giúp người lao động khi gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp...

Những năm gần đây BHXH huyện Hưng Hà luôn phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Tiếp nhận hồ sơ và chi trả BHXH và BHYT cho người lao động tại trụ sở BHXH huyện Hưng Hà.

Để có cơ sở giải quyết chế độ và các chính sách an sinh xã hội nên ngay từ đầu năm 2018 BHXH huyện Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo với các biện pháp đồng bộ, phân công cán bộ bám và nắm bắt, đơn vị tích cực tuyên truyền phát triển mở rộng đối tượng tham gia. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn cán bộ thực hiện phương châm "thu đúng, thu đủ, thu kịp thời" đúng quy định.

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của BHXH tỉnh Thái Bình, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Hưng Hà và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các phòng, ban, ngành đoàn thể, sự đồng thuận của cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt đặc biệt là sự tin tưởng của các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trong huyện trong năm qua BHXH huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong năm 2018 có 322 đơn vị và đầu mối tham gia BHXH, BHYT. Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.516 người, tăng 10% so với năm 2017; số người tham gia bảo hiểm trong năm là 711.077 người, tăng 6,6% ; số người tham gia BHYT là 196.403 người, tăng 1,2% so với năm 2017. Tổng số đối tượng tham gia BHYT toàn huyện năm 2018 là 211.850 người, đạt tỷ lệ bao phủ 84,2% dân số toàn huyện.

Tổng số tiền thu BHXH, BHYT năm 2018 là 319.182.737.300 đồng, đạt 101,9% kế hoạch và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Để BHXH, BHYT được bao phủ khắp toàn dân trên địa bàn, BHXH huyện Hưng Hà đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 báo cáo BHXH tỉnh, Huyện ủy - HĐND, UBND huyện Hưng Hà. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện để cán bộ, Đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT; tập trung chú trọng tuyên truyền Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 –2020.

                                Phan Kiên

Nguồn : Khỏe 365

Tags : bảo hiểm xã hội Thái Bình vai trò trụ cột hệ thống an sinh trợ giúp người lao động huyện Hưng Hà

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất